Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Zastanawialiście się kiedyś co będzie jak spotka to Was, czy uzyskacie odszkodowanie. Ja właśnie tak. Od pewnego czasu, zastanawiam się co by było gdyby, i co się dziwić jak co dzień na około nas słychać że ktoś ginie na drodze. Gdy słyszę jak za oknem jedzie karetka, przechodzi mnie dreszcz, taki strachu, że znowu ktoś mógł zginąć że nasze życie jest mega kruche. A jak to będzie jak będziemy musieli walczyć o swoje? Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, należy się każdemu kto uczestniczył w wypadku. Wypadek drogowy jest zdarzeniem losowym, na które nie jesteśmy przygotowani. Chociaż możemy być przygotowani jak się zachować po...
 Jak należy oznaczyć pojazd po wypadku
Oznaczenie pojazdu po wypadku uzależnione jest od tego, gdzie doszło do zdarzenia, kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:
na autostradzie lub drodze ekspresowej – w każdym przypadku, poprzez:
włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, włączenie świateł pozycyjnych,
umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem, który umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;
na pozostałych drogach twardych:
a) poza obszarem zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości, poprzez:
włączenie świateł awaryjnych; a jeżeli pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, włączenie świateł pozycyjnych,
umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego
b) na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione poprzez:
włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, włączenie świateł pozycyjnych,
umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.
Sygnalizacja opisana powyżej obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

Czy zawsze po wypadku należy wezwać pogotowie ratunkowe
Jeżeli w wypadku – kolizji drogowej nikt nie poniósł śmierci lub nie został ranny, nie ma obowiązku wzywania pogotowia ratunkowego. Często szok pourazowy powoduje, że osoby uczestniczące w wypadku komunikacyjnym bagatelizują doznane obrażenia. Jeżeli jednak pojawiły się takie objawy jak: utrata równowagi, zawroty głowy lub nudności, zwiastujące ryzyko następstw o charakterze neurologicznym bezwzględnie należy to zrobić. Nawet jeżeli pogotowie ratunkowe nie zostało wezwane na miejsce zdarzenia, należy niezwłocznie zgłosić się do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu, jeżeli stwierdzi się jakiekolwiek niepokojące objawy i dolegliwości, które nie występowały przed wypadkiem.

A co po? 

Podstawowym krokiem, który należy przedsięwziąć w celu skutecznego dochodzenia roszczenia związanego z uszkodzeniem ciała (tzw. szkodą osobową) jest prawidłowe wskazanie podmiotu zobowiązanego do jej naprawienia. Przy podejmowaniu tego działania  należy również pamiętać, że do odpowiedzialności tego podmiotu niezbędne jest:
zaistnienie, powstanie szkody (np. złamanie nogi w sklepie), 
szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa wiąże obowiązek odszkodowawczy (złamanie nastąpiło na skutek śliskiej, mokrej podłogi), 
musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym wiąże się obowiązek odszkodowawczy.
Ciężar udowodnienia tych wszystkich okoliczności i udokumentowania jej wartości leży na poszkodowanym. Dlatego też dla poszkodowanego ogromne znaczenie ma dysponowanie jak największą ilością dowodów na poparcie dochodzonych roszczeń.
Jak się zachować gdy doznałem szkody z winy podmiotu prowadzącego: urząd, sklep, punkt usługowy lub gastronomiczny
Najczęstszymi przyczynami szkód osobowych powstałych z winy wskazanych podmiotów są - niewłaściwy stan posadzki (np. ubytki lub nierówność podłogi, brak usunięcia lodu, śniegu, które skutkują śliskością podłogi, schodów itp.) lub niewłaściwe zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc (np. brak mat antypoślizgowych na śliskiej nawierzchni).

W pierwszej kolejności należy ustalić kto jest zobowiązany do zabezpieczenia i dbania o należyty stan techniczno-sanitarny lokalu oraz jaka jest jego forma organizacyjno – prawna.

W przypadku, gdy do powstania szkodowego dojdzie np. w sklepie, którego właścicielem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, roszczenia należy kierować personalnie względem niego. Gdy do szkody dojdzie w pomieszczeniu zajmowanym przez hurtownie, supermarket - z żądaniem o naprawienie szkody wystąpić należy do właściwej osoby prawnej, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, która prowadzi działalność w lokalu, w którym doszło do szkody.

Gdy do szkody dojdzie na chodniku, podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę nam odszkodowania jest właściciel lub zarządca nieruchomości. Do których obowiązków zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), należy: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. W tym ostatnim wypadku odpowiedzialność ponosi gmina.

Jeśli upadniemy lub poślizgniemy się na nieodśnieżonym, oblodzonym, nierównym chodniku lub takim, w którym są ubytki, powinniśmy zrobić zdjęcia tego miejsca. Prawidłowym byłoby również ustalenie świadków tego zdarzenia i uzyskanie od nich danych kontaktowych, aby można było ich relację ze zdarzenia wykorzystać jako potwierdzenie zaniedbań w utrzymaniu chodnika w należytym stanie. Powinniśmy również od wezwanego do wypadku lekarza pogotowania ratunkowego uzyskać odpis dokumentacji medycznej potwierdzającej doznane przez nas obrażenia ciała i mechanizm ich powstania. Istotne jest także wezwanie f-szy policji lub straży miejskiej, którzy mają obowiązek sporządzić w takiej sytuacji notatkę ze zdarzenia, która stanowić będzie kolejny dowód na poparcie naszych roszczeń.

BARDZO WAŻNE: Po doznaniu szkody zbieraj:

 Pełną dokumentację związaną ze zdarzeniem, to jest:
wszelkie zaświadczenia lekarskie,  
opinie,
badania,
wypisy ze szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, sanatoriów, itp.,
Dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem:
rachunki za leczenie,
rachunki za leki i rehabilitację,
koszty dojazdu do lekarza,
sprzęt ortopedyczny,
rachunki za wydatki związane z wypadkiem czy pogrzebem,  
opisy i zaświadczenia mające związek ze sprawą,
rachunki za leczenie w prywatnych gabinetach,
rachunki za sprzęt rehabilitacyjny,
rachunki za dojazdy do szpitala i przychodni.
Zgromadź dokumenty dotyczące wysokości dochodów oraz trybu i poziomu życia przed wypadkiem, w szczególności zaświadczenia o wynagrodzeniu, umowy cywilne oraz inne dowody poświadczające uzyskiwanie określonych zarobków.

Kopiuj wszystkie składane w twojej sprawie dokumenty, jeśli to możliwe - nie  oddawaj  oryginałów. Pomoc możecie zawsze uzyskać.
2 komentarze:

blog.dzieckoimy.pl pisze...

Hej. Ciekawy artykuł, właśnie w rodzinie mieliśmy podobny temat odszkodowania.
Tomek, Dziecko i My

Marcelina pisze...

Mam tak samo jak Ty - gdy słyszę karetkę przechodzą mnie dreszcze. Niestety wypadki chodzą po ludziach, a gdy widzimy, że spotkało to kogoś obok nas nie sądzimy, że to nas dotyczy, że to my moglibyśmy być na tym miejscu... Warto pomyśleć o ubezpieczeniach, warto pomyśleć o takich zdarzeniach, zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę.

Copyright © 2016 Po drugiej stronie czasu , Blogger