„naturalny styl na rower”Warunki wzięcia udziału w Konkursie


1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”) które:
a. mają ukończone 18 lat,
b. wykonają zadanie konkursowe, polegające na przesłaniu zdjęcia, na którym można zobaczyć ich „naturalny styl na rower” (dalej „Zadanie konkursowe”).
c. prześlą Zadanie konkursowe za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza konkursowego.
2. Nadesłane przez Uczestnika za pośrednictwem formularza konkursowego elementy (imię/nick Uczestnika, adres e-mail oraz wykonane Zadanie konkursowe) zwane są dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”. Adres e-mail nie będzie widoczny dla innych użytkowników. Zdjęcia mogą być nadesłane w formacie jpg, png lub gif. Maksymalna objętość jednego pliku to 3 MB. Można przysłać tylko jedno zdjęcie w ramach jednego Zgłoszenia.
3. Dodatkowo Uczestnik może złożyć dobrowolne oświadczenia:
a) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych wyżej danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez administratora danych - MGD-GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz udostępnianie danych osobowych podmiotom wchodzących w skład Grupy Maspex Wadowice. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z aktualnym stanem. „
b) „Wyrażam zgodę, na otrzymywanie od MGD-GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, w formie e-maila lub sms, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, 1204 z późn. zm.).”
4. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być także usunięte przez Organizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o tym, czy Zgłoszenie narusza postanowienia Regulaminu.
6. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie musi być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie może stanowić opracowań innych utworów, nie mogą w nim być wykorzystywane jakiekolwiek elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim.
7. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych w związku z naruszeniem przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Koordynatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
9. Uczestnik zgłaszając udział w Konkursie wyraża jednocześnie zgodę na to, że w przypadku wygrania przez niego nagrody I stopnia, bez prawa do przysługującego Uczestnikowi wynagrodzenia z tego tytułu, zrealizuje na rzecz Organizatora, w terminie 10 dni od otrzymania nagrody, następujące zobowiązania:
a) prześle Organizatorowi na wskazany w § 3 ust. 10 adres e-mail nie mniej niż 3 zdjęcia na wygranym rowerze,
b) udzieli wskazanemu przez Koordynatora redaktorowi (drogą e-mail) wywiadu dotyczącego swojego naturalnego stylu na rower oraz odpowie na pytanie „Dlaczego rower?”.
c) złoży pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie zdjęć oraz wywiadu, o których mowa w lit.pkt. a i b powyżej, w Internecie w sposób wskazany w Regulaminie.
Pełny regulamin wraz z opisem nagród:

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Po drugiej stronie czasu , Blogger