Cukier Królewski


2.1. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych dokonujących zakupu produktów objętych Konkursem w charakterze konsumentów w rozumieniu art. 221 k.c., które są pełnoletnie, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna. 

2.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora, podmiotów z nimi powiązanych oraz podmiotów, które współpracują z Organizatorem w zakresie organizacji i przeprowadzenia niniejszego Konkursu (Koordynatorów) ani członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonek, rodzeństwo, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). 

2.3. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakup przynajmniej jednego promocyjnego opakowania produktu Organizatora w postaci Cukru białego 1kg marki „Cukier Królewski” (dalej: „Opakowanie Promocyjne”) w okresie przewidzianym w pkt. 2.5. poniżej i zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w sposób określony w pkt. 2.7 Regulaminu (dalej: „Zgłoszenie”), w okresie i w godzinach przewidzianych w pkt. 2.7 poniżej oraz spełnienie innych wymogów określonych w dalszych postanowieniach niniejszego Regulaminu. 

2.4. Zakup jednego Opakowania Promocyjnego uprawnia do dokonania jednego Zgłoszenia. Oznacza to, że stosownie do ilości zakupionych Opakowań Promocyjnych, jedna osoba może dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia, ubiegając się tym samym o więcej niż jedną nagrodę. 

2.5. Zakup Opakowania Promocyjnego musi mieć miejsce w okresie od 01 lipca 2013 r. (włączając w to 01 lipca 2013 r.) do 31 sierpnia 2013 r. (włączając w to 31 sierpnia 2013 r.). Zakup Opakowań Promocyjnych dokonany przed dniem 01 lipca 2013 r. lub po dniu 31 sierpnia 2013 r. nie uprawnia do dokonania Zgłoszenia i udziału w niniejszym Konkursie. 

2.6. W przypadku próby dokonania Zgłoszenia za pośrednictwem formularza internetowego przed dniem 01 lipca 2013 r. lub po dniu 31 sierpnia 2013 r., Zgłoszenie nie zostanie przyjęte przez system i automatycznie zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że Konkurs promocyjny, odpowiednio, jeszcze nie wystartował lub już się zakończył. 

2.7. Zgłoszenia dokonuje się poprzez zarejestrowanie się w serwisie internetowym pod nazwą www.kuchniapelnanagrod.pl w terminie od dnia 01 lipca 2013 r. (włączając w to 01 lipca 2013 r.) od godz. 7.01 do dnia 31 sierpnia 2013 r. (włączając w to 31 sierpnia 2013 r.) do godz. 12:00 i wpisanie hasła „CukierKrolewski”. Po dokonaniu Zgłoszenia na ww. stronie, Uczestnik Konkursu otrzymuje e-mail zwrotny o zarejestrowaniu jego Zgłoszenia. Zgłoszenia do Konkursu tego samego Uczestnika mogą być dokonywane poprzez stronę www.kuchniapelnanagrod.pl nie częściej niż co 1 minutę. 

2.8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć zapis Zgłoszenia na serwerze systemu teleinformatycznego Organizatora przyjmującego Zgłoszenie. 

2.9. Z uwagi na wymóg określony w pkt. 5.3. poniżej, osoba dokonująca Zgłoszenia zobowiązana jest do zachowania kuponu konkursowego wraz z hasłem promocyjnym wyciętym z każdego Opakowania Promocyjnego, w związku z zakupem którego dokonano danego Zgłoszenia. 

2.10. Z chwilą dokonania Zgłoszenia zgłaszający uzyskuje status uczestnika Konkursu (dalej: „Uczestnik”). 2.11. Organizator lub działający w imieniu i na rzecz Organizatora Koordynator może wykluczyć Uczestnika Konkursu ze skutkiem natychmiastowym, w razie ujawnienia przez Organizatora, że Uczestnik, działając na swoją rzecz albo na rzecz osoby trzeciej, wpływa na przyznanie nagrody w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez próbę złamania zabezpieczeń systemu lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń systemu. 


III. NAGRODY

3.1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

a. 8 szt. kart przedpłaconych,

b. 9 szt. robotów kuchennych marki Moulinex,

c. 1080 szt. książek kucharskich.

3.2. Łączna wartość nagród wynosi: 81870 zł brutto, z czego:

- karty przedpłacone – każda o wartości 5000 zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 556 zł, przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody uzyskanej w konkursie, w wysokości 10 % wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), która to dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona nagrodzonemu Uczestnikowi Konkursu, ale zostanie w stosownym terminie odprowadzona przez Organizatora działającego jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na konto właściwego Urzędu Skarbowego,

- roboty kuchenne marki Moulinex – każdy o wartości 977 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 109 zł, przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody uzyskanej w konkursie, w wysokości 10 % wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która to dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona nagrodzonemu Uczestnikowi Konkursu, ale zostanie w stosownym terminie odprowadzona przez Organizatora działającego jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na konto właściwego Urzędu Skarbowego,

- książki kucharskie – każda o wartości 22,60 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 3 zł, przeznaczoną na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody uzyskanej w konkursie, w wysokości 10 % wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która to dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona nagrodzonemu Uczestnikowi Konkursu, ale zostanie w stosownym terminie odprowadzona przez Organizatora działającego jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 

3.3. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu mają charakter wyłącznie informacyjny. 


Pamiętaj! 
Po wysłaniu hasła promocyjnego zachowaj wycięty z opakowania KUPON oraz HASŁO. Znajdziesz je na boku opakowania. 
W przypadku wygranej, zostaniesz poproszona/y o przesłanie tradycyjną pocztą haseł promocyjnych w ilości odpowiadającej 
liczbie zgłoszeń i wypełnionego kuponu z Twoimi danymi kontaktowymi. 

1 komentarz:

miraga pisze...

Jak kupię ten cukier, to się pewnie zgłoszę :)

Copyright © 2016 Po drugiej stronie czasu , Blogger