KONKURS: Zdrowe nie znaczy nudne!


Weź udział w konkursie i wygraj extra Wakacje Fitness  na Krecie,  gdzie   tanecznym krokiem przejdziesz przez  tydzień zMartą Wiśniewską – „Mandaryną” oraz będziesz ćwiczyć pod okiem  profesjonalnego  trenera!
Przedstaw w dowolny sposób: Jak wyglądałyby Twoje wymarzone wakacje fitness”, zbierz 10 kodów kreskowych z dowolnych produktów firmy Kupiec i wyślij na adres:
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia, ul. Kupiecka 17
62-513 Krzymów
Wygrywa aż 8 szczęśliwców!
Konkurs trwa od 15 lutego do 30 kwietnia 2013 roku.
Liczy się data stempla pocztowego.
Strona 1 z 4
REGULAMIN KONKURSU 
„Zdrowe nie znaczy nudne”
§ 1
Organizatorem konkursu jest Kupiec Sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni przy ul. Kupieckiej 17, wpisana 
do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda, 
IX Wydział  Gospodarczy  pod numerem 0000176445, NIP:665-26-77-246, zwana dalej  
„Organizatorem”. Organizowany Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 
2009 roku  o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540  )
§ 2
Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3
1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych  w Regulaminie, może być każda osoba 
fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, która w okresie trwania Konkursu wysłała na 
adres: Kupiec Sp. z o.o. Paprotnia, ul. Kupiecka 17, 62 – 513 Krzymów – minimum 10 kodów 
kreskowych z  dowolnych produktów firmy Kupiec oraz  odpowiedź na pytanie:  „Jak 
wyglądałyby Twoje wymarzone wakacje Fitness?”.  Udział w Konkursie uczestników 
małoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych dopuszczalny jest 
jedynie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących 
przy Organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników tych 
podmiotów.  Prawo do weryfikacji spełniania powyższego kryterium przysługuje wyłącznie 
Organizatorowi.
§ 4
Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu potwierdza i oświadcza, że: 
a) dobrowolnie przystępuje do Konkursu;
b) zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu w całości;
c) podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
d) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
e) posiada wyłączne prawa autorskie do zgłoszonych w ramach konkursu treści oraz obrazów 
i nie narusza tym praw osób i podmiotów trzecich. Jeżeli zostaną naruszone prawa osób 
trzecich ewentualna nagroda przyznana osobie naruszającej prawa osób trzecich  zostaje 
cofnięta, a osoba ta jest zobowiązana zwrócić jej wartość wraz z ewentualnym 
odszkodowaniem, które  Spółka Kupiec byłaby zobowiązana wypłacić osobie lub 
przedmiotowi trzeciemu.
f) wszelkie dane osobowe oraz treści i materiały, w tym wizerunek na fotografiach i inne 
informacje przekazane Organizatorowi w ramach udziału w Konkursie przekazuje 
w sposób dobrowolny i nieodpłatny oraz wyraża zgodę na ich upublicznienie przez 
Organizatora na stronie www.kupiec.pl,  www.zdrowenienudne.pl oraz www.facebook.com
co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg 
użytkowników Internetu (na zasadach określonych w par. 5)
§ 5
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora całości autorskichStrona 2 z 4
praw majątkowych do prac konkursowych. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji:
1. utrwalenia,
2. zwielokrotniania dowolną techniką (np. druk, technika reprograficzna, cyfrowa itp.), 
3. wprowadzania do obrotu, 
4. wprowadzania do pamięci komputera, 
5. wystawienia,
6. wyświetlania, 
7. najmu,
8. dzierżawy,
9. udzielania licencji na wykorzystanie,
10. nadania za pomocą wizji przez stację naziemną,
11. nadanie za pośrednictwem satelity i sieć kablową,
12. równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną,
13. wykorzystanie pracy konkursowej lub jej elementów do przygotowania i emisji reklam produktów 
Organizatora (prasa, książki, gazetki reklamowe, telewizja),
14. innych podobnych pól eksploatacji jak wymienione wyraźnie wyżej.
§ 6
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych 
w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do 
udziału w Konkursie.
§ 7
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie  na adres: Kupiec Sp. z o.o. Paprotnia, ul. 
Kupiecka 17, 62 – 513 Krzymów – minimum 10 kodów kreskowych z dowolnych produktów 
firmy Kupiec oraz  odpowiedź na pytanie:  „Jak wyglądałyby Twoje wymarzone wakacje 
Fitness?”,  a także podanie następujących danych osobowych: Imię i Nazwisko, Adres 
zamieszkania, Adres e-mail, nr telefonu, datę urodzenia (oraz zgodę przedstawicieli ustawowych, w 
przypadku osób niepełnoletnich).
2. Opisy i zdjęcia nie związane z tematem konkursu, bądź zawierające treści wulgarne, niecenzuralne 
lub inne naruszające prawo lub zasady współżycia społecznego nie będą brały udziału w konkursie. 
3. Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu od 15 lutego 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.  
4. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń,  które będą odpowiadać zasadom niniejszego 
Regulaminu Komisja konkursowa, której członków wskaże Organizator, wyłoni laureatów. 
Najciekawsze i najoryginalniejsze propozycje zostaną nagrodzone. Ogłoszenie wyników konkursu 
nastąpi najpóźniej 14 maja 2013 r. na stronie www.zdrowenienudne.pl.
§ 8
 Wyłonieni zostanie:  8 laureatów nagrody głównej, 50 laureatów nagród  dodatkowych.
Każda osoba biorąca udział w konkursie i spełniająca warunki regulaminu otrzyma nagrodę 
gwarantowaną.
Każdy z 8 Laureatów nagrody głównej otrzyma wycieczkę  na Kretę  - 7 dni na w terminie od 
02.06.13 do 09.06.13 - hotel 3* HB (bez możliwości zmiany terminu i warunków wycieczki) o 
wartości 2150 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych). Cena wycieczki zawiera:
 Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi (wylot z Poznania, powrót do Poznania)
 transfer lotnisko-hotel-lotnisko
 zakwaterowanie w hotelu Rethymno Residence 3*(7 noclegów)
 wyżywienie: śniadania, obiadokolacje
 opiekę polskojęzycznego rezydentaStrona 3 z 4
 ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu
 podatek VAT
 zajęcia fitness z kwalifikowanym instruktorem; w tym: rozruch poranny, aqua aerobik w 
morzu lub basenie hotelowym, wieczorne zajęcia taneczne i wyszczuplające oraz 
stabilizujące sylwetkę.
 dodatkowo dla zainteresowanych spotkania pilotażowe dotyczące prawidłowości 
odżywiania i zdrowego stylu życia.
Cena nie zawiera
 wycieczek fakultatywnych
 wydatków własnych
 dodatkowego ubezpieczeń od chorób przewlekłych
Nagroda ta zostanie  przyznana wraz z  nagrodą pieniężną z przeznaczeniem na pokrycie 
zobowiązania podatkowego laureata w związku z wygraną w konkursie, o którym mowa w art. 41 
ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych;
 Każdy z  50 laureatów nagrody dodatkowej  otrzyma zestaw produktów Kupiec: Ryż 
Pełnoziarnisty Parboiled Naturalny, Ryż Basmati, Ryż Jaśminowy, Otręby Żytnie, Otręby 
Granulowane ze Śliwkami , Otręby Owsiane  o wartości 25,00zł brutto (słownie: dwadzieścia
pięć złotych)
 Każdy uczestnik konkursu spełniający warunki zawarte w regulaminie otrzyma nagrodę 
gwarantowaną: Otręby Owsiane o wartości 3,10zł brutto (słownie: trzy złote dziesięć 
groszy).
 Podatek od nagrody, której łączna wartość przekracza 760,00 zł., w wysokości zgodnej z przepisami 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 10% wartości nagrody, stosownie do art. 41 ust. 
4 i art. 30 ust. 1 pkt. 2) w związku z art. 21 ust. 1. pkt. 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176 z późn. zm.), zostanie potrącony przez 
Organizatora z nagrody pieniężnej i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. 
1. Wartość puli nagród (8x  wycieczka na Kretę, 50 x  zestaw produktów Kupiec - wynosi 18450 zł 
brutto  (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) + wartość wysłanych nagród 
gwarantowanych, zależna od ilości zgłoszeń konkursowych.
2. O wygranej Organizator powiadomi zwycięzców  wyłącznie  drogą mailową. Nagrody zostaną 
wysłane nagrodzonym osobom w terminie 30 dni od daty wysłania powiadomienia o wygranej.
§ 9
Konkurs trwa od 15 lutego 2013 roku do 30 kwietnia 2013 r.
§ 10
1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego 
przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (iii) doręczenia 
nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia 
otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich 
danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 
101, poz. 926 z późn. zm.)Strona 4 z 4
2. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia. Uczestnik wyraża tym 
samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i innych 
potrzeb marketingowych Organizatora w późniejszym czasie (np: informowanie o konkursach i 
promocjach).  Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niewyrażenie zgody na 
przetwarzanie tych danych uniemożliwi zakończenie procesu rejestracji i wzięcie udziału 
Organizatora w Konkursie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania. Dokonując Zgłoszenia konkursowego Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na 
opublikowanie jego imienia, pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronach 
Serwisu w przypadku wygrania w konkursie. 
3. Organizator Konkursu zapewnia ochronę danych osobowych osób biorących udział w Konkursie 
i oświadcza że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą wymienioną w ustępie 1.
      § 11
Nie istnieje możliwość zamiany nagród na wartość pieniężną lub inne towary.
§ 12
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany  postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów 
prawnych lub z innej ważnej przyczyny niezależnej od Organizatora. 
§ 13
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na 
piśmie  do dnia 21.05.2013 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data 
stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również 
dokładnie określoną przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Kupiec Sp. 
z o.o. z siedzibą w Paprotni, ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów z dopiskiem "Reklamacja".
3. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, lecz nie później niż do dnia  4.06.2013
roku, rozpatrzy ją i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku, wysyłając list 
polecony przed upływem ww. terminu.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu oraz 
obowiązujących przepisów prawa.
5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia 
nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
§ 14
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na które nie miał wpływu, lub które powstały 
bez jego winy, w szczególności za: udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione; problemy 
w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy 
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w 
szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły 
wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 
spowodowane,  z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego, lub niezależnych od Organizatora, nie 
doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych 
danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
§ 15
W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy 
prawa, w tym przepisy prawa podatkowego.

1 komentarz:

Romeo Monteki pisze...

Super konkurs i nagroda ;)
Ja obserwuję i zapraszam do nas do rewanżu:
www.ourloveourpassion.blogspot.com

Copyright © 2016 Po drugiej stronie czasu , Blogger