Pismo o wydanie dokumentów - komornik


                                                                 ................, dnia …............                               KOMORNIK SĄDOWY 
                                      PRZY SĄDZIE REJONOWYM W  


sygn.  …....................

Wierzyciel: ….........................

Dłużnik: ….............................


                                              PISMO Dłużnika


    Niniejszym działając w imieniu własnym, wnoszę o przedstawienie szczegółowego rozliczenia kwot wyegzekwowanych w toku postępowania, w tym zwłaszcza ze wskazaniem:  kwoty głównej i kwoty odsetek łącznie wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela, dat i kwot przekazanych wierzycielowi ze strony 
Komornika na poczet kwoty głównej i kwoty odsetek, sposobu rozliczenia kwot uzyskanych ze strony dłużnika, kwot i składowych elementów kosztów postępowania egzekucyjnego, którymi dłużnik został obciążony, innych danych, które miały wpływ na rozliczenie egzekucji.

Ze względu na pilny charakter dokumentu, proszę o jego przesłanie w terminie 7 dni.

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Po drugiej stronie czasu , Blogger