Wniosek o obniżenie czynszu

      Poniżej zamieszczam wzór wniosku o obniżenie czynszu. Pamiętaj! To tylko wzór. Dane osób są fikcyjne. 

Lokatorzy składają wnioski o obniżenie czynszu, więc i ja wam pokażę jak z niej skorzystać!!                                                                                                                  Jaworzno, dnia 7.08.2012 r.

Urząd Miejski .........,
ul. ....................
00-000 .................

Wniosek o obniżenie czynszu


I Wypełnia wnioskodawca1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:  Twoje dane2. Nr PESEL: Twój numer pesel3. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: Twój NIP4. Adres zamieszkania: Twój adres zamieszkania, wraz z kodem pocztowym i miastem5. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony - umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony.6. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: dokładny metraż Twojego miekszania7. Wysokość stawki czynszu za 1 mkw. lokalu: ...(dotyczy stawki, o której obniżenie ubiega się wnioskodawca).8. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ile osób zamieszkuje  i jest zameldowanych w mieszaniu9. Razem dochody gospodarstwa domowego: ....... (zgodnie z deklaracją).10. Nie otrzymuję dodatku mieszkaniowego i nie składałam wniosku o przyznanie takiego świadczenia.


Twój podpis!!

Załączniki:


1. Deklaracja o wysokości dochodów (podaje się w niej wszystkie źródła dochodów).2. Zaświadczenie o dochodach.II Wypełnia mieszkaniówka1. Potwierdzam dane zawarte we wniosku.2. Potwierdzam, że lokal należy do mieszkaniowego zasobu miasta "Twoje miasto".3. Potwierdzam, że wnioskodawca Twoje imię i nazwisko jest najemcą lokalu.Pieczęć i podpis

Brak komentarzy:

Copyright © 2016 Po drugiej stronie czasu , Blogger